Информационен ден за представяне на проект по ОПИК на „ЮМТ“ ЕООД І 18-12-2018

            
                                         
                    
                                         


 

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН
за представяне на проект по ОПИК на
„ЮМТ“ ЕООД

 
На 10.12.2018г. /понеделник/ от 13:00ч. в заседателна зала на фирма „ЮМТ“ ЕООД на адрес: гр. Казанлък, п.к. 6100, бул. „Розова долина“ № 65 беше проведен информационен ден за представяне на проект № BG16RFOP002-1.001-0035-C01 с наименование „Внедряване на иновативен продукт в дейността на „ЮМТ“ ЕООД – твърдосплавно монолитно свредло за дълбоки отвори“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие.
Бенефициентът „ЮМТ“ ЕООД покани всички заинтересовани лица като анонсира по подходящ начин предварителна информация за публичното събитие съгласно Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020г.:
1. Направи публикация на прессъобщение във вестник „Старозагорски новини“
2. Публикува предварителната информация на интернет страницата си http://www.umt.bg/
3. Изпрати предварителната информация до УО на ОПИК и до Областен информационен център в гр. Стара Загора
Проектът стартира на 07.07.2017г. с подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ с продължителност 18 месеца и е на обща стойност 1 574 492,00 лева, от които 849 965,89 лева европейско и 149 993,98 лева национално съфинансиране.
Проектът на „ЮМТ“ ЕООД цели внедряване в производството и пазарната реализация на иновативен продукт – твърдосплавно монолитно свредло за дълбоки отвори, с висока добавена стойност и потенциал за мащабни продажби, като начало на настоящите пазари в България, Русия и последващо разрастване на пазарите на Франция и Германия и други чуждестранни пазари.
В допълнение, инструментът е конструиран да отговори на най-високите изисквания за точност на финишната обработка в машиностроенето – в подсектори като производството на хидравлични системи и елементи, автомобилостроене, инструментално оборудване. В рамките на машиностроенето, именно тези сектори представляват пазари с практически неограничено търсене на продукти от типа на иновацията.
Следователно, в резултат на проекта ще се подкрепи внедряването на иновативен продукт със значителен потенциал за успешна реализация на българския и основно на международния машиностроителен пазар.  

UMT Контакти

Казанлък 6100, България,
бул. Розова долина 65

Тел./Факс:0431/6 56 66
Тел.: 0431/8 58 88
E-mail:office@umt.bg
 sales@umt.bg

ЗА ВРЪЗКА С НАС