ЮМТ ЕООД е бенефициент по проект, който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 І 06-07-2017


ЮМТ ЕООД е бенефициент по Проект № BG16RFOP002-1.001-0035-C01 "Внедряване на иновативен продукт в дейността на "ЮМТ" ЕООД - твърдосплавно монолитно свредло за дълбоки отвори", който се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

Общата стойност на проекта е 1 574 492.00 лв., от които 849 965.89 лв. европейско и 149 993.98 лв. национално съфинансиране.

Кратко описание, цели и очаквани резултати по проекта:

Проектът на ЮМТ ЕООД цели внедряване в производството и пазарната реализация на иновативен продукт - твърдосплавно монолитно свредло за дълбоки отвори, с висока добавена стойност и потенциал за мащабни продажби, като начало на настоящите пазари в България, Русия и последващо разрастване на пазарите на Франция и Германия идруги чуждестранни пазари.

Свредлото е изпълнителният орган на металопробиващите машини. Неговата скорост на пробиване, прецизност на отворите и повтаряемост на параметрите определя в значителна степен качеството и ефективността на процесите на работа на металопробиващата машина като мехатронен агрегат. Инструментът и машината представляват неразделни части от високитехнологично решение за извършване на сложни режещи операции, присъщи за машиностроенето.

В допълнение, инструментът е конструиран да отговори на най-високите изисквания за точност на финишната обработка в машиностроенето - в подсектори като производството на хидравлични системи и елементи, автомобилостроене, инструментално оборудване. В рамките на машиностроенето, именно тези сектори представляват пазари с с практически неограничено търсене на продукти от типа на иновацията.

Следователно, в резултат на проекта ще се подкрепи внедряването на иновативен продукт със значителен потенциал за успешна реализация на българския и основно на международния машиностроителен пазар.

Внедряването на иновативния продукт в производството и на пазара ще се осъществи чрез инвестиция в четири металообработващи машини, предвидени за закупуване по настоящия прект.


 

UMT Контакти

Казанлък 6100, България,
бул. Розова долина 65

Тел./Факс:0431/6 56 66
Тел.: 0431/8 58 88
E-mail:office@umt.bg
 sales@umt.bg

ЗА ВРЪЗКА С НАС